Regulamin zakupów produtków Eupidere

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015

I. Informacje ogólne i definicje

 1. DR5000 s.c. z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickie 22b/6, 20-037 Lublin, NIP 712-328-42-86 – zwanej dalej Eupidere produkuje skórzane akcesoria fotograficzne do różnych zastosowań, które są sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej eupidere.com
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów za pośrednictwem strony internetowej eupidere.com i jest dostępny na w/w stronie internetowej.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, data jego publikacji oznacza, że prezentowana wersja ma zastosowanie dla zamówień złożonych od tego dnia, do momentu jego ponownej aktualizacji.
 4. Informacje dotyczące produktów zamieszczone na stronie internetowej www.eupidere.com nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 k.c.
 5. Wszelkie produkty sprzedawane przez Eupidere są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej eupidere.com.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient/Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Producent/Sprzedawca – DR5000 s.c. z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickie 22b/6, 20-037 Lublin, NIP 712-328-42-86;
  3. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.;
  4. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego – U.2014.101 j.t. ze zm.;
  5. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r. poz. 827;
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr 144, poz. 124 ze zm.;
  7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z zm.

II. Składanie zamówień oraz ich realizacja

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie eupidere.com oraz kontaktować się ze sprzedawcą mailowo - pod adresem: info@eupidere.com.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy oraz jest informowany o cenie zamówienia.
 3. Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji, w szczególności ograniczoną możliwością przekazania wszystkich informacji, za zgodą Konsumenta informacje mogą zostać utrwalone i przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w procesie składania zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia następuje po zaakceptowaniu przez strony specyfikacji produktu, ceny, formy płatności oraz warunków dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wątpliwego lub zawierającego niekompletne dane.
 6. Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie szczegółowo dla poszczególnych produktów
 7. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czas dostarczenia produktu do Klienta.
 8. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji zamówienia może przekroczyć termin wskazany w pkt II ppkt 6.
 9. Sprzedawca realizuje dostawy do wskazanych przez Klienta miejsc dostawy.
 10. Koszty dostawy są naliczane oddzielnie i kwotowo podawane w toku składania zamówienia przez Klienta.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia – dostawy – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.
 12. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firm przewozowych, chyba że ustalono inaczej.
 13. Towar jest dostarczany do pierwszych drzwi, np. bramy posesji lub drzwi zewnętrznych klatki schodowej, chyba że uzgodniono inaczej.
 14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Przy odbiorze sprzętu nabywca powinien w obecności osoby wydającej towar sprawdzić czy przesyłka jest kompletna oraz nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.
 16. W przypadku ujawnienia, że produkt nosi ślady użytkowania, uszkodzenia, czy też w inny sposób jest niezgodny z umową, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia dalszego postępowania reklamacyjnego.

III. Ceny i formy płatności

 1. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 2. Forma płatności ustalana jest indywidualnie z Klientem, w szczególności Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę – realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;
  2. płatności internetowe PayU - Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, bez względu na wybraną formę płatności, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę mailowo pod adresem: info@eupidere.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoczesnego oświadczenia (skan wypełnionego formularza wysłany mailem lub wypełniony formularz przesłany wraz z produktem).
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu przedawnienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są otrzymane płatności (pomijając koszty dostawy i odesłania produktu). Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w przeciągu 14 dni od czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest na konto Klienta wskazane w formularzu zwrotu. Klient nie ponosi kosztów w związku ze zwrotem płatności.
 7. Koszty związane bezpośrednio ze zwrotem produktu ponosi Klient.
 8. Sklep Eupidere.com nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 9. Zwracany produkt nie może posiadać śladów użytkowania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego, a także na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu.
 10. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta wraz z dowodem zakupu (faktura) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (o ile wcześniej skan nie został przesłany drogą mailową).
 11. Formularz odstąpienia od umowy – załącznik nr 1 do regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy – www.eupidere.com.
 12. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

V. Gwarancja

 1. Wszystkie sprzedawane przez Eupidere sprzęty objęte są gwarancją na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, a bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu wydania lub dostarczenia sprzętu Klientowi.
 2. Producent zapewnia Klientowi wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu z zastrzeżeniem, że Klient będzie używał zakupiony sprzęt w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji.
 3. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się produktu, w tym rozciąganie skóry i wycieranie elementów nośnych
  2. produkty użytkowane w niewłaściwy sposób, niezgodne z jego przeznaczeniem lub pielęgnowane niewłaściwie
  3. produkty uszkodzone mechanicznie (obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwy dobór aparatu do produktu)
  4. produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu
  5. plamy powstałe w wyniku przemoczenia produktu
 4. Eupidere nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzedawanego produktu używanego w sposób niezgodny ze specyfikacją (w szczególności obciążenia większego niż zalecane przez producenta - zalecane maksymalne obciążenie pasków "standard" to 700 g., zalecane maksymalne obciążenie pasków "PRO" to 1400 g.).
 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku użytkowania sprzedawanego produktu, w szczególności uszkodzenia sprzętu fotograficznego użytkowanego wraz ze sprzedawanym produktem.
 6. Reklamowany towar wraz z dokładnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacji (zgłoszenie reklamacji) należy wysłać na adres: DR5000 s.c., Aleje Racławickie 22b/6, 20-037 Lublin
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep Eupidere.com odeśle pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony) produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji na wskazany w oświadczeniu przez Klienta numer rachunku bankowego.
 8. Sklep Eupidere.com nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 9. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu eupidere.com.
 10. Odpowiedź sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VI. Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady zmniejszające wartość lub użyteczność sprzętu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o ochronie praw konsumentów.
 2. W przypadku gdy Klient wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć w chwili zawarcia umowy o wadzie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Klientowi w momencie stwierdzenia wady w sprzęcie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności i w rozsądnym terminie uprzednio ustalonym z Klientem wymieni rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany do zaznajomienia się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a dokonując zakupów od Eupidere akceptuje jego warunki.
 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży, a także przesyłania mu materiałów reklamowych oraz informacji o innych produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 5. W nieuregulowanym niniejszym regulaminem zakresie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formacie DOC: formularz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formacie PDF: formularz

Formularz reklamacji w formacie PDF: formularz

Formularz reklamacji w formacie DOC: formularz

Nie przegap najnowszych produktów!

Już teraz zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowymi produktami!